Framtidsfullmakt – ditt självbestämmande!

Framtidsfullmakt - ditt självbestämmande!
5 mars 2018

Tyvärr händer det att människor under sin livstid drabbas av olyckor, olika former av psykiska sjukdomar, demenssjukdom eller liknande, vilka kan göra att personen inte längre själv har full beslutsförmåga och kan bestämma över sina eget liv på samma sätt som tidigare.

Vad är en framtidsfullmakt och varför behövs den?

Sedan 2017 är det möjligt för människor att skriva en så kallad framtidsfullmakt.  En framtidsfullmakt är en fullmakt som skrivs när personen (fullmaktsgivaren) är frisk och helt beslutsför. Framtidsfullmakten är sedan tänkt att träda i kraft om/när fullmaktsgivaren av någon anledning skulle förlora sin beslutsförmåga och inte längre kan ta hand om sig själv, sin ekonomi eller liknande. I framtidsfullmakten kan fullmaktsgivaren uppge vem som ska ha rätt att företräda hen (fullmäktigen) och i vilka frågor eller ärenden som fullmäktigen ska agera inom.

Allt fler människor är i behov av hjälp med att sköta sina angelägenheter. Fler människor i Sverige uppnår idag en hög ålder och många människor drabbas av olika demenssjukdomar. En del människor behöver hjälp med sina angelägenheter på grund av andra sjukdomstillstånd. De flesta av oss människor upplever att det är viktigt att själva kunna påverka och bestämma över våra liv och vår egendom. I och med införandet av framtidsfullmakter blir det möjligt för fullmaktsgivaren att tydligt föra fram sin vilja om hur hen vill leva och vad som ska hända med hens egendom.

Vem kan jag utse?

Du kan utse en eller flera personer som fullmäktig. Exempelvis kanske du vill ha en fullmäktig för ekonomiska frågor medan du vill ha en annan fullmäktig som beslutar i frågor om dina personliga angelägenheter. Du bestämmer själv vem som är fullmäktig så länge personen är över 18 år och inte själv står under god man eller förvaltare.

Vad är skillnaden mellan framtidsfullmakt, god man och förvaltare?

Framtidsfullmakten

  • Personen utser själv vem som ska vara fullmäktig och vilka angelägenheter som ska skötas och på vilket sätt.
  • Personen kan upprätta framtidsfullmakten tidigt, dvs innan hen förlorat sin beslutsförmåga.

God man & Förvaltare

  • Tingsrätten utser god man/förvaltare
  • God man/förvaltare utses först när personen förlorat hela/delar av sin beslutsförmåga.
  • Personen kan inte bestämma själv vilka angelägenheter som ska omfattas eller vem som ska sköta dem.

Hur skriver man en framtidsfullmakt? Vad är viktigt att tänka på?

En framtidsfullmakt är en viktig handling och kan vid missbruk leda till mycket tråkiga konsekvenser. Därför är det väldigt viktigt att noga tänka igenom vem som ska vara fullmäktig och vad framtidsfullmakten ska omfatta. Därför är vår rekommendation att om du eller någon nära önskar upprätta en framtidsfullmakt - ta kontakt med en kunnig jurist! Fullmäktigen har en lojalitetsplikt gentemot fullmaktsgivaren. Hela konceptet med framtidsfullmakten bygger på att det finns ett förtroende mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen. Fullmaktsgivaren ska kunna lita på att fullmäktigen beter sig på det sätt som står i framtidsfullmakten. När framtidsfullmakten väl träder i kraft kan fullmaktsgivaren inte längre själv övervaka så att framtidsfullmakten följs och att fullmäktigen inte missbrukar sin position. Det finns en möjlighet för fullmaktsgivaren att skriva in en klausul i fullmakten som säger att fullmäktigen ska granskas och lämna in redovisning när framtidsfullmakten är i kraft och hur den används.

Fullmaktsgivaren är själv fri att välja vad fullmakten ska omfatta och kan om så önskas på ett detaljerat sätt föra fram sin vilja.

En framtidsfullmakt ska upprättas på samma sätt som ett testamente och därför måste två utomstående vittnen bevittna upprättandet av framtidsfullmakten.

När träder framtidsfullmakten i kraft?

Framtidsfullmakten börjar gälla den dag fullmaktsgivaren inte längre är beslutsförmögen.  När fullmaktsgivareninte kan sköta sina personliga och/eller sina ekonomiska angelägenheter på ett tillräckligt säkert sätt är hen inte längre beslutsförmögen. Det är fullmäktigen som bedömer när fullmaktsgivaren inte längre är beslutsförmögen. I de flesta fall kommer fullmäktigen vara en närstående till fullmaktsgivaren, exempelvis en partner eller barn. Därmed kommer fullmäktigen oftast ha god insyn i hur fullmaktsgivaren mår. När fullmäktigen tycker att fullmaktsgivaren inte längre är beslutsför kan hen ta framtidsfullmakten i kraft och därmed agera utefter den behörighet fullmäktigen har fått i framtidsfullmakten. Det går alltid att få till en rättslig prövning i domstol om framtidsfullmakten ska anses ha trätt i kraft eller inte.

Hur upphör framtidsfullmakten att gälla?

Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren (dock endast innan framtidsfullmakten har trätt i kraft). Om fullmaktsgivaren får god man eller förvaltare så slutar framtidsfullmakten att gälla på de områden som god man/förvaltarskapet avser.

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *