Allmänna villkor

Allmänt om Villkoren

Nedanstående villkor gäller för samtliga kunder hos på https://www.natjuristerna.nu , såväl privat- som företagskunder. Som ”Köpare” avses den person som använder någon utav betaltjänsterna här på sidan. Som ”Besökare” avses både Köpare såväl som övriga besökare som besöker webplatsen utan att ingå avtal om någon juridisk tjänst här på sidan.

Genom att besöka webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var tid. Webbplatsen tillhandahålls av Nätjuristerna Sverige AB, organisationsnummer 559097-3383, S:ta Birgittas gata 10, Lödöse.

1 § Användning av webbplatsen

Webbplatsen är avsedd för fysiska och juridiska personer för allmän information rörande juridik och avtal. På webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär, och ersätter inte personlig rådgivning i ett enskilt fall.

2 § Köp av Avtal

Besökare kan köpa avtal eller juridisk rådgivning av Nätjuristerna. Köpare kan lägga beställning på avtal alternativt boka tid för juridisk rådgivning och därefter betala för dessa tjänster. Avtal skall anses ha träffats mellan Kunden och Nätjuristerna när Kunden har bekräftat sitt köp av avtal genom att bekräfta beställningen alternativt då kunden har bokat in sig på en rådgivningstid. Genom att köpa ett avtal eller boka rådgivning på webbplatsen accepterar Kunden de delar av dessa Villkor som gäller Kunden.

Avtalen debiteras med angivet fast pris per avtal. Angivet pris för privatavtal avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsavtal avser pris exklusive moms. Debiterad kostnad avser endast köp av avtal och juridisk rådgivning. Nyttjandet av informationsresurserna som finns på webbplatsen sker kostnadsfritt.

Betalning sker genom fakturabetalning. Full betalning ska erläggas inom 14 dagar efter köp. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Faktureringsavgiften är 29 kr och uteblir betalningen tillkommer påminnelseavgift på 60 kr. Även en dröjsmålsränta gällande referensränta +8 % tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma

3 § Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Nätjuristerna förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner webbplatsen eller del av webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Nätjuristernas:s server beror dels på Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4 § Behandling av personuppgifter

Alla Besökare av webbplatsen lämnar elektroniska spår. För mer information om detta, se under fliken ”Cookies”. Om du beställer tjänster av oss som Kund förser du oss med en mängd uppgifter vilka kan utgöra personuppgifter.

Besökare och Kund samtycker härmed till att personuppgifter i anslutning till besök, användande av webbplatsen, vid köp av avtal eller juridisk rådgivning behandlas enligt vår Policy kring hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till webbplatsen är Nätjuristerna Sverige AB. Personuppgiftsombud är Anna Chorell. Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Avtal24, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Nätjuristerna via info@natjuristerna.nu, och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med ”Personuppgifter”.

Nätjuristerna samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om Besökare och Kund till dessa.

5 § Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Nätjuristernas samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

6 § Länkning

Vid länkning till webbplatsen ska webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar, inte inramade lösningar/frames. Innehållet på webbplatsen får aldrig utan Nätjuristernas föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

7 § Ångerrätt vid köp

Vid köp av avtal på webbplatsen skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsinmatning. I samband med att begärd information inhämtas från Kunden, antingen genom telefon eller videosamtal eller via mail efter kundkontakt så anses Kunden ha samtyckt till att tjänsten börjas utföras, ångerfristen börjar således att löpa och att ångerrätten inte kan nyttjas efter det att tjänsten fullbordats. Vid juridisk rådgivning är tjänsten fullbordad i och med att rådgivningen har getts. När det gäller avtal så är tjänsten fullbordad när avtalet är färdigupprättat och överlämnat till kund.

Har tjänsten fullgjorts har du som kund inte längre någon ångerrätt (2 kap. 11 § 1p. distansavtalslagen). I det fall att arbetet av avtalet har påbörjats men ej slutförts har du som konsument dock skyldighet att stå för en proportionell andel av det avtalade priset beroende på hur långt processen med avtalet har kommit ( 2 kap. 15§ 3p Distansavtalslagen).

Vill du som Kund utnyttja din ångerrätt ska detta skyndsamt meddelas Nätjuristerna via mail till info@natjuristerna.nu. Du kan också använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du kan hämta här och sedan skicka till oss på Nätjuristerna antingen via mail eller per post. Ångerfristen börjar löpa från det att Kunden genom kontakt med jurist fått information om tjänsten och att parterna kommit överens om ingå avtal med varandra. Inom 14 dagar efter detta har Kunden rätt att nyttja sin ångerrätt såtillvida tjänsten inte är fullbordad.

Kund kan reklamera sitt avtal om Kund finner fel eller är missnöjd, varpå Nätjuristerna kommer att göra vad vi kan för att avhjälpa eventuellt fel.

8 § Tvist

Nätjuristerna är måna om att våra kunder ska vara nöjda och vi arbetar alltid efter att förbättra våra tjänster. Därför är det viktigt för oss att ta klagomål från kunder på stort allvar. Är du missnöjd kontakta oss gärna på info@natjuristerna.nu och ange vad du är missnöjd med samt ett telefonnummer där vi kan nå dig så hör vi av oss inom kort. Skulle det visa sig att du är missnöjd efter reklamationen har du rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare utan kostnad. Nätjuristerna följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Kan du inte lösa tvisten med oss har du som konsument möjlighet att vända dig till Europeiska kommissionens tvistlösningsorgan och göra en anmälan direkt på nätet. Du hittar information och anmälningsformuläret på Europakommissionens hemsida

Du har även alltid möjlighet att låta allmän domstol pröva ditt ärende genom ett tvistemål.